Khi sao chép sản phẩm, nếu bạn cần tự động phối hợp danh mục bạn có thể sử dụng chức năng “Cài đặt đối chiếu danh mục”.

Chức năng này cần kích hoạt Sản phẩm chính mới có thể sử dụng.

Bước 1: Đi đến Cài đặt – Cài đặt sản phẩm – Cài đặt sao chép

Bước 2: Thêm mối quan hệ đối chiếu danh mục cửa hàng của kênh.

Sau khi thêm thành công, khi sản phẩm chính được sao chép vào cửa hàng của kênh và cửa hàng đa kênh, nếu sản phẩm nguồn và sản phẩm đích có “Mối quan hệ đối chiếu danh mục (được cài đặt trong Đối chiếu danh mục)”, chúng sẽ được tự động đối sánh theo mối quan hệ đối chiếu.

Nếu không, hệ thống Ginee sẽ tự động đối chiếu theo mức độ liên quan. Nếu không tìm thấy danh mục tương ứng với sản phẩm đích, người bán cần chọn danh mục theo cách thủ công.