Thế nào là vị trí hàng hóa

Vị trí hàng hóa là một mã số, dùng để chỉ vị trí chứa hàng hóa trong kho, có thể hiểu là tọa độ. Hàng hóa tồn kho được lưu trữ trong vị trí, do đó, mỗi hàng hóa cần được ràng buộc với vị trí để kiểm soát lượng tồn kho. (Một phần chức năng, chẳng hạn như: tạo sản phẩm chính, tự động tạo vị trí đầu tiên, hệ thống có thể tự động tạo vị trí và ràng buộc nó với sản phẩm)

Thuộc tính của Vị trí hàng hóa

TênBắt buộc hay không?Ghi chú
Tất cả Kho hàngBắt buộc Khi tạo vị trí, cần chọn vị trí thuộc kho hàng
Mã vị tríBắt buộc Hỗ trợ người dùng tùy chọn Mã vị trí, 1-150 kí tự
Tên vị tríKhông bắt buộc
Loại vị tríBắt buộc Phân thành Vị trí phổ thông, Vị trí khuyến mãi, Vị trí phổ thông được tạo bởi người dùng, Vị trí phổ thông được tự động tạo bởi hệ thống
Ghi chúKhông bắt buộc
Trạng tháiBắt buộc Phân thành đã chiếm dụng, Chưa chiếm dụng, trạng thái vị trí được đánh giá và thay đổi bởi hệ thống

Nhập trang

Biểu tượng kho hàng – Quản lý vị trí hàng hóa

Thêm vị trí

Lối vào: Quản lý vị trí hàng hóa – Tạo vị trí

Có thể tạo 1 vị trí hoặc tạo nhiều vị trí (tạo hàng loạt)

Tạo 1 Vị trí hàng hóa

Lối vào: Quản lý vị trí hàng hóa – Tạo 1 vị trí

1 Chọn kho hàng

2 Điền Mã vị trí

3 Điền Tên vị trí, ghi chú (Tùy chọn)

4 Gửi, Tạo thành công

Tạo nhiều Vị trí

Lối vào: Quản lý vị trí hàng hóa – Tạo nhiều vị trí

1 Chọn kho hàng

2 Từ excel sao chép thông tin vị trí đến Hộp văn bản ở bên trái cửa sổ

3 Nhấp vào Nhận diện

4 Gửi

Thêm sản phẩm vào Vị trí hàng hóa

Thêm 1 cái

Lối vào Chi tiết Kho hàng – Thêm 1 sản phẩm

1 Điền và chọn SKU

2 Chọn kho hàng cần thêm sản phẩm

3 Chọn Vị trí hàng hóa

4 OK

Thêm nhiều sản phẩm

Lối vào: Chi tiết Kho hàng – Thêm hàng loạt

1 Chọn kho hàng

2 Điền thông tin sản phẩm, vị trí hàng hóa

3 Nhận diện

4 Gửi

Tự động tạo vị trí hàng hóa đầu tiên

Nếu Master SKU chưa được liên kết với vị trí lưu trữ trong kho đã chọn, bạn có thể sử dụng “Tự động tạo vị trí lưu trữ đầu tiên” để tự động hoàn thành việc tạo vị trí lưu trữ và liên kết với sản phẩm

Lối vào Chi tiết Kho hàng – Thêm hàng loạt

1 Chọn kho hàng

2 Điền vào thông tin SKU

3 Bật “Tự động tạo vị trí hàng hóa đầu tiên”

4 Nhận diện

5 Gửi

Chuyển kho

Chuyển kho có thể thực hiện việc chuyển hàng tồn kho từ vị trí này đến vị trí khác, được sử dụng để chuyển hàng hóa tồn kho trong kho.

Thông qua chuyển kho, hàng hóa tồn kho có thể được di chuyển đến vị trí “chưa chiếm dụng” để thực hiện chức năng “thêm hàng vào vị trí”

Lối vào: Chi tiết Kho hàng – Vị trí (biểu tượng bút chì)

1 Vào cửa sổ chuyển kho

2 Thêm Vị trí hàng hóa chuyển đến

3 Điền giá trị Tồn kho

4 OK

In Vị trí hàng hóa

Bấm vào nút in, trong cửa sổ, chọn kho, nhập Mã vị trí, bấm Nhận diện, hệ thống sẽ xác định vị trí đó có tồn tại hay không.

Hỗ trợ lựa chọn nội dung in: Mã số vị trí hàng hóa (bắt buộc in, không được hủy), Mã vạch (được tạo bởi mã số vị trí hàng hóa), Tên vị trí, Ghi chú Vị trí.

Chỉ hỗ trợ tạo mã vạch từ chữ cái, số và một số ký hiệu (chẳng hạn như – và _). Nếu có các ký tự khác trong Mã vị trí hàng hóa, mã vạch sẽ không in được.

Nếu Mã vị trí, Tên vị trí và ghi chú có các ký tự không phải là chữ cái, số và ký hiệu cho phép, có thể gặp vấn đề không in được. Khuyến nghị chỉ sử dụng chữ cái, số và ký hiệu.