Sau khi Sản phẩm chính được tạo, Sản phẩm chính sẽ không tự động xuất hiện trong kho và cần được thêm vào.

Điều kiện để thêm vào: đã có Master SKU

Cách thêm:

I. Sau khi tạo sản phẩm chính theo cách thủ công, trực tiếp thêm

II. Sau khi tạo sản phẩm chính thông qua cửa hàng hoặc kênh, thêm trực tiếp vào

III. Trong trang danh sách tồn kho, thêm MSKU vào kho bằng cách thêm sản phẩm (không có kệ hàng)

IV. Trong trang danh sách tồn kho, thông qua thêm sản phẩm (có kệ hàng)

I. Sau khi tạo thủ công sản phẩm chính (sản phẩm thông thường hoặc sản phẩm kết hợp), bổ sung trực tiếp sản phẩm chính vào kho

1. Sau khi tạo sản phẩm chính, hệ thống sẽ cung cấp nút thêm sản phẩm chính vào kho, bạn có thể nhấn trực tiếp vào “Thêm vào kho” để vào trang thêm sản phẩm.

2. Hệ thống sẽ tự động chọn Master SKU liên quan đến sản phẩm chính, bạn có thể chọn sản phẩm cần thêm vào kho tại trang này, chọn kho, sau đó bấm “Gửi”

3. Sau khi thêm xong, hệ thống sẽ phản hồi kết quả thêm, nếu có MSKU bổ sung thất bại thì hệ thống sẽ ghi nhận trên Excel và báo lại cho người dùng.

II. Sau khi tạo sản phẩm chính qua cửa hàng và kênh, bạn có thể tiếp tục chọn thêm sản phẩm vào kho

1 Nhấn Thêm vào kho

2 Chọn kho cần thêm MSKU

3 Gửi

III. Trên trang danh sách tồn kho, thêm MSKU vào kho bằng chức năng thêm sản phẩm (không có kệ hàng)

1 Mở trang Thêm sản phẩm (không có kệ hàng)

2 Truy vấn và chọn MSKU, chọn kho cần thêm

3 Nhấn vào “Xem mục đã chọn”, bạn có thể nhanh chóng xem tất cả các MSKU mà bạn đã chọn trong danh sách sản phẩm

4 Sau khi xác nhận đúng sản phẩm và kho hàng, bấm Gửi và xem kết quả gửi

IV. Trên trang danh sách tồn kho, thêm sản phẩm (có kệ hàng)

1 Chọn kho

2 Sao chép MSKU (bắt buộc) và kệ hàng (tùy chọn) từ excel và dán vào cửa sổ để Nhận diện

Nếu không điền Kệ hàng, sẽ sử dụng kệ mặc định

Nếu số liệu vượt quá 2 cột, chúng tôi chỉ xử lý 2 cột đầu tiên, số liệu thừa sẽ bị lọc

3 Gửi

4 Quay lại trang Quản lý Tồn kho, chọn kho bạn vừa thêm sản phẩm vào để xem

Trên đây là cách thêm MSKU vào kho.

Sau khi MSKU được thêm vào kho, nó ở trạng thái chưa nhập kho và không chủ động tham gia vào đồng bộ tồn kho, nó cần phải chỉnh sửa tồn kho (nhập kho) mới có thể tham gia vào đồng bộ tồn kho. Nếu kho hàng, MSKU có các sản phẩm trong cửa hàng đã liên kết, bạn có thể nhấp vào Đẩy tồn kho để đẩy hàng tồn kho đến cửa hàng theo cách thủ công.

Sau khi bấm Đẩy tồn kho, hệ thống sẽ tìm cửa hàng liên quan đến MSKU trong kho này, tính toán lượng hàng và đẩy tồn kho theo quy tắc đẩy tồn kho mà cửa hàng đã thiết lập.