Trên Ginee, có thể ủy quyền nhiều cửa hàng Blibli và quản lý sản phẩm và đơn hàng của cửa hàng.

Danh sách sản phẩm Blibli

  1. Trong Danh sách sản phẩm Blibli – Trung tâm người bán, sản phẩm hiển thị dựa theo Thuộc tính.
  2. Tại Danh sách sản phẩm, hỗ trợ giá, Tồn kho, Thông tin SKU của sản phẩm. Giới hạn của cùng một trung tâm người bán là như nhau, một số sản phẩm do Giới hạn của API, không thể chỉnh sửa giá, Tồn kho, SKU.

Thêm sản phẩm Blibli:

  1. Đi đến Quản lý sản phẩm – Danh sách sản phẩm Blibli – Thêm sản phẩm.

2. Ginee hỗ trợ đăng cùng một sản phẩm lên nhiều cửa hàng Blibli, vì vậy nâng cao hiệu quả đăng sản phẩm.

3. Khi chọn Cửa hàng/Kho/Phương thức vận chuyển, phải chọn theo cửa hàng.

Chỉnh sửa sản phẩm Blibli

  1. Đi đến Quản lý sản phẩm – Danh sách sản phẩm Blibli – Chỉnh sửa sản phẩm
  1. Sản phẩm Đang bán, Ngừng bán, Đã bán hết đã được đăng lên nền tảng Blibli, sản phẩm chỉ có thể chỉnh sửa theo sản phẩm
  • Một số sản phẩm do cài đặt của nền tảng Blibli “unSync with maste Product” nên API hạn chế hỗ trợ chỉnh sửa những đoạn liên quan đến sản phẩm

3. Bản nháp/Đăng thất bại của sản phẩm, chưa đăng lên trung tâm người bán, nên sản phẩm có thể chỉnh sửa theo sản phẩm và Đăng lên.