Nếu bạn thực hiện khuyến mãi một sản phẩm và chưa được đồng bộ tại Ginee hoặc thị trường khác, Bạn có thể thực hiện đồng bộ cho khuyến mãi đó bằng cách nhấp vào nút “Đồng bộ” trên trang cài đặt khuyến mãi của mình.