Trang này dùng để thiết lập các quy tắc liên kết giữa cửa hàng và kho, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán tồn kho và đẩy sản phẩm của cửa hàng.

Kho liên kết với cửa hàng sẽ cung cấp hàng tồn kho cho cửa hàng.

Làm thế nào để thiết lập mối liên kết giữa cửa hàng và kho? Làm thế nào để kho cung cấp hàng tồn cho cửa hàng?

Từ Kho – vào trang Quy tắc đẩy tồn kho

Có 2 cách thiết lập kho để đẩy tồn kho cho cửa hàng

1 Hệ thống tự động: Khi liên kết một cửa hàng mới, theo mặc định, hệ thống sẽ thiết lập liên kết tất cả các kho đã kích hoạt với cửa hàng mới liên kết;

2 Cài đặt thủ công: Trên trang quy tắc đẩy tồn kho, bạn có thể thiết lập kho hàng để đẩy tồn kho cho các cửa hàng

Làm thế nào để thiết lập tỷ lệ đẩy hàng tồn kho (tỷ lệ khớp)?

Trong danh sách cửa hàng, tỷ lệ tồn kho của từng cửa hàng được hiển thị và có thể điều chỉnh tỷ lệ tồn kho bằng cách nhấp vào nút “Chỉnh sửa”.

Phạm vi của tỷ lệ tồn kho: 0-2000%

Ví dụ:

Cửa hàng A liên kết với kho B và kho C, nhưng không liên kết với kho D và tỷ lệ đẩy tồn kho là 60%

MSKU: abc001, trong kho B, C và D tương ứng có 100, 200 và 500 Tồn kho có sẵn

Khi đó abc001 đẩy tồn kho đến cửa hàng A = (100 + 200) x 60% = 180