1. Sắp xếp gửi hàng

Chỉ hỗ trợ thao tác Sắp xếp gửi hàng cho đơn hàng ở trạng thái “đã thanh toán”
Hướng dẫn thao tác: Kiểm tra đơn hàng cần giao trong danh sách đơn hàng, nhấn vào nút “Sắp xếp gửi hàng” để chuyển đến trang vận chuyển “vận chuyển thủ công”, điền vào đơn vị vận chuyển và số AWB, và nhấn vào “Sắp xếp gửi hàng” để hoàn thành gửi đơn hàng.

2. Chuyển vào đã gửi hàng

Chỉ hỗ trợ thao tác “Chuyển vào đã gửi hàng” cho đơn hàng ở trạng thái “Sẵn sàng gửi”
Hướng dẫn thao tác: Kiểm tra đơn hàng đã được sắp xếp gửi hàng trong danh sách đơn hàng, nhấn vào nút “Chuyển vào đã gửi hàng”, trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật thành “Đang vận chuyển” sau lần xác nhận thứ hai.

3. Hoàn thành đơn hàng

Chỉ hỗ trợ thao tác “Hoàn thành đơn hàng” cho đơn hàng ở trạng thái “Đang vận chuyển”
Hướng dẫn thao tác: Kiểm tra đơn hàng cần hoàn thành nhận hàng trong danh sách đơn hàng, nhấn vào nút “Hoàn thành đơn hàng”, trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật thành “Đã nhận” sau lần xác nhận này

4. Chuyển vào mục hoàn

Chỉ hỗ trợ thao tác “Chuyển vào mục hoàn” cho đơn hàng ở trạng thái Đã nhận
Hướng dẫn thao tác: Kiểm tra đơn hàng cần hoàn trả trong danh sách đơn hàng, nhấn vào nút “Chuyển vào mục hoàn”, trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật thành “Hoàn” sau lần xác nhận này

5. Hủy đơn hàng

Chỉ hỗ trợ thao tác “Hủy đơn hàng” cho đơn hàng ở trạng thái Chờ thanh toán/ Đã thanh toán/ Sẵn sàng gửi
Hướng dẫn thao tác: Kiểm tra đơn hàng cần hủy trong danh sách đơn hàng, nhấn vào nút “Hủy đơn hàng”, trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật thành “Hủy” sau lần xác nhận này

6. In đơn hàng

Đơn hàng thủ công hỗ trợ in phiếu đóng gói, phiếu lấy hàng và hóa đơn. Sử dụng các mẫu in riêng của Ginee và không hỗ trợ in vận đơn.