Vì các kênh khác nhau có yêu cầu khác nhau về hình ảnh chính của sản phẩm, Ginee sẽ giới hạn số lượng hình ảnh chính theo yêu cầu của kênh.

Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu về các qui tắc giới hạn đối với hình ảnh chính của các kênh khác nhau khi thêm sản phẩm, chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt, chỉnh sửa sản phẩm và nhân bản sản phẩm trong Ginee.

一、Ở Ginee, bạn có thể chọn 9 hình cho mỗi kênh, nhưng với 3 cách sau hệ thống sẽ tự động tạo ra các sản phẩm theo các kênh khác nhau「Tokopedia, Bukalapak, Shopify, JD, Blibli sẽ lấy 5 hình đầu tiên; Lazada sẽ lấy 8 hình đầu tiên; Shopee sẽ 9 hình ảnh sản phẩm đầu tiên」

1、Thêm sản phẩm: Đi đến danh sách sản phẩm – Thêm sản phẩm.

2、Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt: Đi đến danh sách sản phẩm – Chọn nhiều/tất cả sản phẩm – Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt – Đăng sản phẩm lên cửa hàng.

3、Đăng sản phẩm hàng loạt: Đi đến danh sách sản phẩm – Chọn nhiều sản phẩm, nhấp vào “Đăng lên” – Đăng sản phẩm lên cửa hàng.

二、Nhân bản sản phẩm

Khi Ginee nhân bản sản phẩm, tất cả các hình ảnh chính của sản phẩm gốc sẽ được sao chép vào bản nháp của cửa hàng mục tiêu.

Ví dụ: sản phẩm A (9 hình) từ kênh Shopee được sao chép sang cửa hàng Bukalapak thành sản phẩm B ở trạng thái nháp, sản phẩm B cũng sẽ có 9 hình.

三、Chỉnh sửa một sản phẩm

Đi đến danh sách sản phẩm – Thao tác – Chỉnh sửa, bạn có thể chỉnh sửa một sản phẩm duy nhất.

Khi chỉnh sửa một sản phẩm trong các kênh khác nhau, số lượng hình ảnh chính của sản phẩm sẽ bị giới hạn theo các kênh khác nhau. Khi bạn nhấp vào “Cập nhật”, nếu số lượng hình ảnh chính vượt quá giới hạn của kênh, bạn sẽ được nhắc: Hình ảnh sản phẩm không được vượt quá {X} ảnh.

  • Các giới hạn đối với các kênh khác nhau là: Tokopedia, Bukalapak, Shopify, JD, Blibli có thể tải lên tối đa 5 ảnh; Lazada có thể tải lên tối đa 8 ảnh; Shopee có thể tải lên tối đa 9 ảnh.