Tại Cài đặt trạng thái đóng gói của sản phẩm ở dưới đơn hàng trong Danh sách đơn hàng/Chi tiết đơn hàng, bạn có thể lựa chọn hai trạng thái đóng gói là: “Chưa đóng gói” và “Đã đóng gói”

Ở Danh sách đơn hàng, bạn có thể thông qua Trạng thái đóng gói đã cài đặt để lọc, sau khi thiết lập tình trạng đóng gói của hàng hóa theo đơn hàng tương ứng, bạn có thể xem trong Danh sách đơn hàng