Trên trang danh sách tồn kho, Nhập / Xuất — Chỉnh sửa tồn kho dự phòng

Các bước thao tác

1 Tải mẫu xuống

2 Điền mẫu

3 Nhập mẫu

4 Tải lên