Nhấp vào menu “Quản lý Phiếu nhập kho”, bạn có thể xem tất cả Phiếu nhập kho, hiểu trạng thái đẩy của Phiếu nhập kho và trạng thái nhập kho của JD

Khi đơn được thay đổi thành “Hoàn thành”, có nghĩa là sản phẩm đã được lưu trữ thành công trong kho JD và lượng hàng tồn kho của kho JD tương ứng sẽ tăng lên

PS: Khi ủy quyền, đã chọn “Đăng ký Tin nhắn” trong quá trình ủy quyền, trạng thái của Phiếu nhập kho có thể được cập nhật và kiểm tra theo thời gian thực. Nếu không chọn, vui lòng nhấp vào “Làm mới Trạng thái” để nhận kết quả mới nhất.

Đồng thời, để thuận tiện cho bạn thao tác, Ginee hỗ trợ kéo trạng thái Phiếu nhập kho theo cách thủ công, bạn có thể nhấn vào “Làm mới Trạng thái” trong danh sách quản lý Phiếu nhập kho, để đồng bộ trạng thái xử lý Phiếu nhập kho mới nhất trong kho JD.