Tồn kho an toàn là gì

Tồn kho an toàn là chức năng cảnh báo sớm, có thể được cài đặt cho MSKU trong mỗi kho.

Khi lượng MSKU trong kho có hàng tồn kho nhỏ hơn hoặc bằng tồn kho an toàn, hệ thống sẽ gửi email thông báo đến hộp thư nhận của Tồn kho an toàn.

Cách thiết lập Tồn kho an toàn

Hiện tại có hai cách để thiết lập Tồn kho an toàn:

1. Cột tồn kho an toàn trong Danh sách tồn kho, có thể cài đặt tồn kho an toàn cho mỗi MSKU

2. Trong trang danh sách tồn kho, bạn có thể cài đặt Tồn kho an toàn của MSKU bằng cách nhập excel

Chọn nhập Tồn kho an toàn

Tải xuống Mẫu Excel Tồn kho an toàn

Chỉnh sửa dữ liệu tồn kho an toàn trong các tệp excel

Tải lên tệp excel đã chỉnh sửa