Làm thế nào để nhập

Như đã hiển thị trong ảnh, ở thanh công cụ bên trái, thông qua lựa chọn “Kho”, mở trang Quản lý kho, ở đây bạn có thể tìm kiếm, thêm và chỉnh sửa kho.

Thêm kho

Ở phía trên bên phải của trang, nhấn “Thêm kho”

Trong cửa sổ mở ra, nhấn thông tin cơ bản của kho.

Cần sử dụng mã kho khi nhập tồn kho;

Trạng thái kho — Kích hoạt, để chỉ nhà kho sẽ tham gia vào quá trình đồng bộ hóa kho và giao hàng;

Trạng thái kho — Hủy kích hoạt, để chỉ nhà kho không thể tham gia vào quá trình đồng bộ hóa kho và giao hàng;

Nếu bạn muốn hủy kích hoạt kho, bạn không được có đơn hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho đang chờ xử lý

Có 3 loại kho: Kho của tôi, Cửa hàng của tôi, Kho hàng bên thứ 3.

Chỉnh sửa kho

Chức năng này được sử dụng để sửa đổi thông tin của một kho hiện có. Nội dung giống như cửa sổ bật lên của một nhà kho mới.