Bạn có thể thông qua “Cài đặt đơn hàng” – “Cài đặt Hoa hồng” để hoàn thành cài đặt tỷ lệ Hoa hồng, sau khi hoàn thành cài đặt, bắt đầu từ ngày cài đặt trở đi, đơn hàng phát sinh sẽ được tự động tính toán Số tiền Hoa hồng.

Nếu tỷ lệ hoa hồng được cập nhật sau đó, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến các đơn hàng được tạo sau khi cập nhật thành công. Các đơn hàng đã hoàn thành việc tính toán hoa hồng trước đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này.