Chọn “Lấy hàng”, nhập hoặc quét mã mã phiếu xuất kho / mã vận đơn để xác định thông tin đơn hàng.

Sau khi PDA quét xong sẽ chuyển trực tiếp đến trang, nó sẽ hiển thị tên SKU, vị trí và số lượng cần xuất kho (Hình 3).

Khi số lượng quét PDA đạt đến số lượng cần xuất kho, nếu tiếp tục quét sẽ không được tính và số lượng cuối cùng duy trì bằng với số lượng cần lấy.

Nếu số lượng không nhất quán, PDA sẽ thông báo lỗi “Số lượng hàng hóa không nhất quán” (Hình 3) và chỉ có thể hoàn thành việc lấy hàng nếu số lượng nhất quán.

Nếu cần lấy nhiều SKU, hãy nhấp vào “Hoàn tất lấy hàng” để tự động chuyển sang trang của SKU tiếp theo cần lấy (Hình 4)

Khi tất cả các SKU lấy hàng xong, hãy nhấp vào “Hoàn tất lấy hàng” và PDA sẽ tự động chuyển sang trang hoàn tất (Hình 5)

Chọn “Nhiệm vụ lấy hàng tiếp theo” để chuyển đến Hình 2 và chọn “Quay lại trang chủ” để chuyển đến Hình 1.

Lưu ý: Đơn hàng lấy hàng chỉ hỗ trợ đơn hàng của loại gói hàng xuất kho.

Hình 4 Hình 5