Hỗ trợ chỉnh sửa giá mua hàng bình quân trong Quản lý hàng tồn kho

Việc duy trì chi phí mua vào của sản phẩm là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến thống kê lợi nhuận và việc bán hàng

Nếu bạn không thể thống kê / xem số liệu về lợi nhuận, chi phí bán hàng của sản phẩm

Dựa vào các bước sau đây có thể quản lý Chi phí mua vào của Hàng tồn kho của SKU chính

  1. Đi đến Quản lý hàng tồn kho – Xuất tất cả SKU chính
This image has an empty alt attribute; its file name is 导出库存-1024x533.png

2. Đi đến Quản lý hàng tồn kho -> Nhập cập nhật Hàng tồn kho của SKU chính; nhập hàng loạt Giá mua hàng bình quân của SKU chính. Khởi tạo giá mua trung bình của SKU chính.

This image has an empty alt attribute; its file name is 更新库存-1024x372.png

3) Khi một SKU chính của sản phẩm mới nhập vào kho hàng, bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa Kho hàng tồn kho, nhập đơn giá mua h

(4) Nếu giá nhập vào có sai sót, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp giá bán trung bình của SKU chính trong Quản lý hàng tồn kho – Danh sách hàng tồn kho.

This image has an empty alt attribute; its file name is 平均采购价-1024x366.png