Sau khi cài đặt Hàng tồn kho an toàn của SKU chính bạn có thể giảm tỷ lệ bán vượt mức. Quản lý tốt Hàng tồn kho an toàn là cực kỳ quan trọng

Nếu hàng tồn kho có sẵn của SKU chính ít hơn khoản hàng tồn kho an toàn vì các đơn hàng được đặt, Ginee sẽ tự động gửi một email nhắc nhở để bạn bổ sung hàng hóa.

Đi đến Quản lý hàng tồn kho -> Cài đặt Hàng tồn kho an toàn có thể xem số lượng Hàng tồn kho an toàn của tất cả SKU chính

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt Hàng tồn kho an toàn

Bạn có thể cập nhật lượng hàng tồn kho an toàn. Nếu chức năng hàng tồn kho an toàn được tắt, giá trị của lượng hàng tồn kho an toàn có thể không cần chỉnh sửa.