Bạn có thể lọc thành viên theo tên / số điện thoại, ngày tham gia hoặc phương thức tham gia (thông qua trang web hoặc thủ công).