1. Quy trình hoạt động

Đối với những người bán không cần sử dụng Ginee để khấu trừ hàng tồn kho từ cùng một SKU ở nhiều kênh và nhiều cửa hàng, vui lòng tham khảo quy trình sau:
1. Ủy quyền cửa hàng với tính năng đa kho
2. Duy trì tồn kho ở nhiều kho và giá trên trang Sản phẩm Kênh
3. Xử lý đơn hàng kênh

Đối với người bán cần sử dụng Ginee để hoàn thành việc khấu trừ hàng tồn kho từ cùng một SKU ở nhiều kênh và nhiều kho hàng, vui lòng tham khảo quy trình sau:
1. Cửa hàng ủy quyền với tính năng đa kho
2. Kho liên kết (Hoàn thành ghép nối 1-1 giữa kho kênh và kho hệ thống Ginee trong danh sách cửa hàng)
3. Quản lý sản phẩm (Duy trì giá và tồn kho trong nhiều kho trên trang Sản phẩm kênh)
4. Tạo MSKU và nhập kho
5. Xử lý đơn hàng kênh [Kho hàng tương ứng với đơn hàng sẽ dựa trên thông tin kho hàng của kênh được trả về từ API kênh]
6. Đẩy tồn kho lên kênh [Đẩy hàng liên kết giữa kho kênh và kho hệ thống Ginee]

2. Liên kết kho hàng

A. Bắt đầu vận hành
Vui lòng nhấp vào [Tích hợp] – [Danh sách cửa hàng] và nhấp vào [Nút Quản lý kho ở bên phải cửa hàng có logo đa kho.

a

B. Hướng dẫn vận hành
Nếu cửa hàng (đa kho) cần thực hiện khấu trừ tồn kho/ đẩy giá trị kho MSKU sang cửa hàng kênh, bạn cần đảm bảo hoàn thành liên kết giữa kho kênh và kho hệ thống!

Lưu ý
1. Kho kênh của cùng một cửa hàng chỉ có thể liên kết với một kho hệ thống
2. Một kho hệ thống chỉ có thể liên kết bởi một kho kênh cho cùng một cửa hàng
3. Ảnh hưởng khi kho kênh và kho hệ thống không liên kết như sau:
– Nếu [Đơn hàng – Cài đặt đơn hàng – Cài đặt phân bổ] đã được bật [Đơn hàng – Quy trình khấu trừ tồn kho], tồn kho cần được khấu trừ và đơn hàng của cửa hàng đa kho sẽ không thể xác nhận phân phối do liên kết giữa kho kênh và kho hệ thống không thể duy trì được, vì vậy đơn hàng sẽ được phân loại là đơn hàng có vấn đề
– Nếu bạn đã bật [Giám sát và đồng bộ tồn kho] trong [Tồn kho – Cài đặt tồn kho – Đồng bộ tồn kho], bạn cần đẩy tồn kho đến cửa hàng kênh. MSKU có tồn kho kênh được liên kết của cửa hàng đa kho sẽ không thể duy trì liên kết giữa kho kênh và kho hệ thống. Không thể xác nhận tồn kho có sẵn của kho nào được sử dụng để đẩy hàng tồn kho, dẫn đến không thể để đẩy hàng tồn kho

b1

b2

3. Xử lý đơn hàng

Khi một đơn hàng được tạo từ một cửa hàng có nhiều kho Tokopedia, kênh Tokopedia sẽ trực tiếp chỉ định kho nơi đơn hàng được chỉ định và người bán không thể thay đổi đơn hàng đó.
Do đó, sau khi hệ thống đồng bộ đơn hàng với cửa hàng, sẽ đồng thời lấy kho kênh đã được chỉ định trực tiếp theo kênh.
Sau khi có được thông tin, hệ thống sẽ truy vấn mối quan hệ liên kết kho theo thông tin kho kênh thu được để lấy kho hệ thống Ginee đã liên kết và hệ thống sẽ tạo danh sách đơn hàng xuất đi theo kho hệ thống Ginee đã liên kết.

Nếu không thể lấy được thông tin kho hệ thống ràng buộc, đơn hàng sẽ nhập đơn hàng có vấn đề.
đề phòng
1. Đơn hàng của cửa hàng đa kho sẽ không chuyển tiếp theo quy tắc phân phối kho trên Ginee và nó sẽ được phân bổ theo kho hệ thống ràng buộc tương ứng với kho kênh do API kênh Tokopedia chỉ định.
2. Thứ tự của cửa hàng đa kho bị hạn chế bởi quy tắc kênh Tokopedia và không thể vận hành và thay thế kho.
3. Thứ tự của cửa hàng đa kho bị hạn chế bởi các quy tắc của kênh Tokopedia và không thể vận hành và thay thế các sản phẩm và quà tặng bên ngoài kho bị ràng buộc.

Hiển thị menu đơn hàng
1. Tìm kiếm đơn hàng: Trong menu tìm kiếm đơn hàng, bạn có thể nhanh chóng xác định và tìm kiếm kho dựa trên loại kho, được chia thành Kho kênh, Kho riêng của hệ thống và Kho bên thứ ba.

c

2. Danh sách đơn hàng: Trong danh sách đơn hàng, mỗi đơn hàng đa kho Tokopedia được hiển thị tên kho kênh của nó

c2

3. Chi tiết đơn hàng: Trong chi tiết đơn hàng, mỗi đơn hàng đa kho Tokopedia được hiển thị tên kho kênh của nó

c3

4. Đồng bộ tồn kho

Lưu ý
1. Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật nút [Stock Monitor and Sync] trong menu [Stock-Stock Settings]
2. Vui lòng đảm bảo đã hoàn thành liên kết kho kênh và kho hệ thống trong [Danh sách cửa hàng tích hợp] và nhấp vào quản lý kho

Ví dụ đẩy kho hàng đa kho của Tokopedia:

Cửa hàng có kho 3 kênh Tokopedia A/B/C
– Kho kênh A liên kết với kho hệ thống Ginee D
– Kho kênh B liên kết với kho hệ thống Ginee E
– Kho kênh C liên kết với kho hệ thống Ginee F

SKU kênh Kho hàng kênh Tồn kho kênh MSKU Kho hệ thống Tồn kho MSKU
1 A 10 Toko 001 D 10
B 20 E 20

Thao tác: Khi người bán vận hành MSKU này trong hệ thống Ginee, người bán thực hiện nhập kho 90 cho MSKU [Toko 001] trong kho hệ thống D, sau đó nhập kho D cập nhật thành 100

Đẩy: MSKU [Toko 001] sử dụng quy tắc đẩy mặc định, sau đó hàng trong kho D sẽ được đẩy sang sản phẩm có SKU 001 trong kho kênh A và hàng trong kho kênh A sẽ được cập nhật lên 100, đồng thời hàng trong kho kênh kho B sẽ vẫn còn và không thay đổi