Bạn có thể nhấn vào “Nhập khách hàng” ở dưới nút “Thêm khách hàng” trong quản lý khách hàng, một cửa sổ thao tác nhập của khách hàng sẽ được bật lên.

Chú ý: Nếu khách hàng có ít thông tin địa chỉ, đảm bảo viết đủ thông tin địa chỉ trong mỗi hàng trong dữ liệu được nhập.

Vui lòng tải xuống mẫu nhập, tiếp theo nhập thông tin khách hàng và lưu, sau đó tải lên tệp thông tin khách hàng để nhập vào tệp Nhập.

Trong tất cả quá trình tải lên, bạn không nên rời khỏi trang cho đến khi tệp đã nhập được hiển thị. Bạn có thể xem số lượng thông tin đã tải lên thành công và thất bại trong tệp kết quả nhập và có thể tải xuống tệp đã nhập không thành công để sửa đổi.