These are 2 ways to get customer information Có 2 cách để lấy thông tin khách hàng:

  1. Sau khi đơn hàng đồng bộ thành công, Ginee sẽ tự động đồng bộ thông tin khách hàng phù hợp với bạn ví dụ địa chỉ giao hàng, sau đó tổng hợp lại với các thông tin khác như tên và số điện thoại di động nên bạn sẽ có đầy đủ thông tin khách hàng.
  2. Bạn có thể thêm thông tin khách hàng một cách thủ công từ “Thêm khách hàng” trong Ginee để xem dữ liệu Khách hàng ngoại tuyến và bạn có thể quản lý dữ liệu đó sau này với khách hàng từ cửa hàng trực tuyến của mình.