1. Nếu bạn đã ủy quyền một cửa hàng Shopee / Bukalapak trên Ginee, bạn có thể đồng bộ tất cả các chương trình khuyến mãi từ kênh lên Ginee thông qua nút “Đồng bộ” trên trang “Cài đặt Khuyến mãi”
2. Nhấp vào nút “➕ Thêm khuyến mãi” trên trang “Cài đặt khuyến mãi”, chọn kênh và cửa hàng, sau đó làm theo hướng dẫn để thêm thông tin khuyến mãi và thông tin sản phẩm liên quan đến chương trình khuyến mãi.
3. Trong danh sách sản phẩm của Shopee / Bukalapak, chọn sản phẩm từ cùng một cửa hàng, sau đó nhấp vào “Cài đặt giảm giá” để vào trang “Thêm khuyến mãi” mới, trang này cho phép bạn nhanh chóng tạo chương trình khuyến mãi.

Chú ý:
Do những giới hạn của nền tảng Shopee, chúng tôi khuyến nghị khi lựa chọn sản phẩm để tham gia các hoạt động khuyến mãi, hãy cố gắng tránh những sản phẩm đã được giảm giá trong 7 ngày qua để tránh trường hợp khuyến mãi thất bại.