Bạn có thể lọc thành viên theo tên / số điện thoại di động, ngày tham gia hoặc phương thức tham gia (thông qua trang web hoặc bằng cách thêm thủ công).