Thông qua bảng thống kê đơn hàng, bạn có thể tải báo cáo để xem dữ liệu, đồng thời có thể xem lịch sử tải dữ liệu.