1. Bắt buộc tạo Sản phẩm chính, Quản lý hàng tồn kho trước thì thông tin hàng tồn kho tương ứng mới hiển thị;
 2. Hỗ trợ dựa vào Sản phẩm để thêm SKU chính, quy cách của sản phẩm có thể thêm SKU chính tương ứng.
 3. Làm thế nào để thêm Sản phẩm chính?

A、Các bước thêm 1 Sản phẩm chính

 • Đi đến Menu – Sản phẩm chính – Thêm Sản phẩm – Thêm Sản phẩm chính
 • Sau khi thêm Tên sản phẩm, SKU chính, Hàng tồn kho có sẵn thì nhấp vào Lưu thành “Sản phẩm chờ xử lý” và
 • Sau khi tạo SKU chính thành công, sẽ tự động liên kết Sản phẩm trên kênh (SKU nền tảng của sản phẩm này hoàn toàn phù hợp với SKU chính)

B、Thông qua danh sách Sản phẩm của kênh để tạo Sản phẩm chính

 • Đi đến Menu – Danh sách Sản phẩm của kênh – chọn sản phẩm không có SKU chính, nhấp vào tạo Sản phẩm chính
 • Chuyển đến trang “Tạo sản phẩm chính”, xác nhận SKU chính, thông tin hàng tồn kho, Đơn giá mua hàng mà bạn muốn tạo
 • Sau khi SKU chính được tạo thành công, SKU chính sẽ tự động liên kết với Sản phẩm của kênh tương ứng

C、Thông qua nhập hàng loạt cửa hàng để tự động tạo Sản phẩm chính

 • Đi đến Menu – Sản phẩm chính – thêm sản phẩm – nhập để tạo theo cửa hàng
 • Trong cửa sổ bật lên, chọn cửa hàng mà bạn muốn tạo Sản phẩm chính, nhấp vào tạo

D、Nhấn nhập để tạo Sản phẩm chính mới

 • Đi đến Menu – Sản phẩm chính – Thêm sản phẩm – Nhập để tạo
 • Tải xuống mẫu nhập
 • Điền thông tin bắt buộc:SKU chính, Tên Sản phẩm chính, Kho hàng tồn kho, Hàng tồn kho dự phòng, Đơn giá mua hàng, SKU nền tảng (tùy chọn); tùy theo SKU nền tảng để tìm Sản phẩm của kênh tương ứng chưa liên kết lên SKU chính khác, thì sau khi SKU chính này được tạo thành công thì sẽ liên kết với Sản phẩm của kênh này,
 • Nhập tệp SKU chính mà bạn muốn tạo