Các bước để thêm thành viên mới:

  • Nhấp vào “Thêm thành viên mới”
  • Điền các thông tin thành viên theo yêu cầu và nhấn “Đồng ý”
  • Sau đó, thanh viên sẽ hiển thị trong Danh sách thành viên của bạn.