Trang này được dùng để tìm kiếm và cài đặt quy tắc giữa cửa hàng và kho. Ví dụ, nếu bạn chọn tích hợp nhiều kho cho một cửa hàng, các kho này sẽ cung cấp tồn kho và dịch vụ giao hàng cho cửa hàng. Việc thiết lập tích hợp cửa hàng và kho hàng không bị hạn chế và có thể được thiết lập ngẫu nhiên. Nếu bạn muốn hủy tích hợp giữa cửa hàng và kho hàng, trước tiên bạn cần phải đảm bảo xem kho hàng cần hủy có bị chiếm dụng bởi chương trình khuyến mãi đang diễn ra hay không. Nếu không, bạn có thể hủy bỏ nó. Nhưng nếu có thì bạn cần đợi đến khi chương trình khuyến mãi kết thúc hoặc hủy bỏ thì mới có thể hủy được.

Làm thế nào để nhập

Cài đặt một kho liên kết cho cửa hàng

Một cửa hàng có thể liên kết nhiều kho và các kho được liên kết này sẽ cung cấp những hỗ trợ về đồng bộ cửa hàng, giao hàng và tồn kho khuyến mãi chiếm dụng. Có 2 cách để liên kết kho trong Ginee.

  1. Cài đặt trực tiếp

Nhấn nút “Liên kết kho hàng” ở bên trái tên cửa hàng

Trong menu kho có thể giao hàng ở cửa sổ bật lên, chọn một kho co cửa hàng. Khi kết thúc, nhấn OK để gửi.

2. Sao chép kho liên kết của cửa hàng khác và nhấn “Cài đặt Ưu tiên Giao hàng”. Trong menu thả xuống của “Sao chép Cài đặt Kho”, bạn có thể sao chép các sơ đồ liên kết kho đã được đặt cho một số cửa hàng đã chọn, Ginee sẽ liên kết các kho của cửa hàng đã chọn và sơ đồ cấu hình ưu tiên giao hàng của kho sẽ được sao chép sang cửa hàng mới. Đồng thời, bạn cũng có thể điều chỉnh sơ đồ đã sao chép.