Nếu nhà bán cần cung cấp cho các nhân viên khác nhau các quyền chức năng khác nhau, thì có thể thực hiện thông qua Quản lý vai trò.

  1. Đi đến “Cài đặt – Quản lý vai trò”
  2. Danh sách vai trò là các vai trò hiện có trong hệ thống và số lượng tài khoản nhân viên sử dụng vai trò đó. Theo mặc định, có vai trò “Quản trị viên”, chứa tất cả các chức năng của tài khoản nhà bán.

3. Hỗ trợ thêm vai trò và chỉnh sửa vai trò. Khi các quyền trong vai trò được cập nhật, tài khoản nhân viên sử dụng vai trò này sẽ chỉ sử dụng các quyền mới nhất có trong vai trò.

Ngày 9 tháng 1 năm 2022 cập nhật:

  1. Hỗ trợ thêm cấu hình quyền truy cập, cột đầu tiên bên trái sẽ hiển thị các menu chức năng cấp đầu tiên mà có thể thao tác trong tài khoản người bán. Chọn hoặc nhấn vào cột đầu tiên bên trái để xem / chọn quyền của các chức năng con tương ứng.
  2. Hỗ trợ phân quyền chi tiết hơn cho nhân viên theo menu. Ví dụ: trong menu “Đơn hàng” và “Báo cáo”, quyền của các menu con khác nhau có thể được định cấu hình đến các vai trò và người bán có thể linh hoạt chọn có mở chúng cho nhân viên hay không.