Danh sách “Trạng thái in” chứa thông tin về việc in đơn hàng liên quan, nếu trạng thái đã thay đổi, thì không thể sửa thành hóa đơn, nhãn vận chuyển và phiếu đóng gói.

Để xem thông tin trạng thái in trong đơn hàng, vui lòng thực hiện như sau:
1) Nhập Ginee và mở tab “Đơn hàng”
2) Trong danh sách “Trạng thái in”, bạn có thể xem thông tin chi tiết về tình trạng in của đơn đặt hàng.