Bạn có thể thêm quy tắc tích điểm tại đây và xác định cách gửi điểm cho các thành viên của bạn. Quy tắc này dựa trên số điểm được tích lũy trên trang thành viên.