Giờ đây, bạn có thể sắp xếp sản phẩm theo thời gian cập nhật, số lượng tồn kho ít nhất hoặc nhiều nhất, v.v.

Gần đây: Hiển thị các sản phẩm theo thứ tự của bản cập nhật mới nhất

Cũ nhất: Hiển thị sản phẩm theo thứ tự thời gian cập nhật cũ nhất

Tồn kho ít nhất: Hiển thị sản phẩm theo thứ tự có ít hàng tồn kho nhất

Tồn kho nhiều nhất: Hiển thị sản phẩm theo thứ tự có nhiều hàng tồn kho nhất