Currently you can do Blibli integration on Ginee, but before integrating your Blibli account with Ginee, make sure your Blibli account already has a store and the account is verified. Hiện bạn có thể tích hợp Blibli đến Ginee, nhưng trước khi tích hợp tài khoản Blibli với Ginee, hãy chắc chắn rằng tài khoản Blibli của bạn thực sự có một cửa hàng và tài khoản là hợp lệ.

Click the following link to add a shop in Blibli: Nhấp vào link sau để thêm một cửa hàng trong Blibli

https://seller.blibli.com/mulai-berjualan

Then, to integrate your Blibli account with Ginee, you need to fill in the Shop Name, Seller ID and API Key information in the integration column. Sau đó, tích hợp tài khoản Blibli của bạn với Ginee, bạn cần điền thông tin Tên cửa hàng, ID Nhà bán và Khóa API

Follow the method below to get this information: Làm theo cách thức sau để lấy các thông tin này

1. Go to Blibli Seller Center Đi đến Trung tâm Nhà bán Blibli

Đăng nhập Trung tâm Nhà bán Blibli với email và mật khẩu mà bạn có.

2. Tìm thông tin cửa hàng

Trên hồ sơ người dùng ở góc trên bên phải của trang, nhấn và chọn Thông tin cửa hàng. Trong menu này, bạn có thể lấy thông tin về Tên cửa hàng và ID Nhà bán, bạn cũng có thể sao chép hai thông tin trước.

3. Thiết lập API Nhà bán

Để lấy thông tin về API Nhà bán bạn có thể quay lại góc trên bên phải của trang Hồ sơ Người dùng của bạn, sau đó

4. Tạo một Mật khẩu API

Nhấp vào nút Tạo / Tạo lại để để hiển thị Mật khẩu API – điều này sẽ được yêu cầu khi tích hợp cửa hàng với Ginee

Lưu ý quan trọng: Không bắt buộc là mật khẩu đặc biệt!

5. Nhập ID API Khách hàng

Một khi Mật khẩu API được tạo, bạn có thể nhập ID API Khách hàng bên dưới và nhấp vào nút Kết nối.

ID API Khách hàng: mta-api-ptadvanceintelligenceindonesia-4148d

6. Tích hợp với Ginee

Sau đó bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Ginee mà bạn có và ngay lập tức nhấp vào trên cùng bên phải, và nhấp vào Tích hợp

7. Thêm Cửa hàng

Nhấp vào Thêm cửa hàng trong góc trên bên trái, sau đó chọn Sàn TMĐT Blibli.

8. Bắt đầu đồng bộ

Tiếp theo nhập Tên cửa hàng, ID Nhà bán và Mật khẩu API mà bạn đã sao chép và nhấp vào Bắt đầu Đồng bộ.