1. Phiên bản mới của Quản lý tồn kho sẽ không còn liên kết SKU theo SKU nền tảng. Master SKU sẽ liên kết trực tiếp với thuộc tính sản phẩm trên các kênh. Mỗi thuộc tính kênh chỉ có thể liên kết với 1 Master SKU. Các sản phẩm kênh không có SKU cũng có thể được liên kết với Master SKU.

2. Sản phẩm của kênh liên kết hoặc hủy liên kết với Master SKU, đều chỉ có thể thao tác trong Ginee. Không cần chỉnh sửa trên kênh bán hàng


3. Các bước hủy liên kết hoặc liên kết hàng loạt:

Hủy liên kết hàng loạt

  • Đi đến danh sách Sản phẩm chính – nhấn tìm sản phẩm cần hủy liên kết theo SKU hoặc Master SKU – Master SKU – nhấp vào thông tin liên kết, cửa sổ nhắc nhở bật lên thông tin liên kết của Master SKU
  • Trong cửa sổ bật lên – đã liên kết: Hiển thị các sản phẩm của kênh hiện liên kết với Master SKU này. Trong cửa sổ bật lên – Tất cả: Hiển thị tất cả các sản phẩm của kênh đã được liên kết với cửa hàng Ginee.
  • Chuyển sang cửa sổ bật lên – trong tab Sản phẩm đã liên kết . Sau khi tìm kiếm sản phẩm của kênh này, chọn sản phẩm và hủy liên kết.
  • Hoặc trực tiếp danh sách sản phẩm của kênh – Nhấp vào Master SKU để chuyển đến tìm Master SKU đã liên kết

Liên kết hàng loạt

  • Đi đến danh sách Sản phẩm chính – tìm Master SKU muốn thêm liên kết – nhấp vào Tự động liên kết, cửa sổ bật lên nhắc thông tin liên kết của SKU chính.
  • Trong cửa sổ bật lên tìm kiếm Tên sản phẩm của kênh, tìm sản phẩm của kênh theo SKU sản phẩm của kênh . Nếu sản phẩm của kênh đã liên kết Master SKU khác, cần hủy liên kết trước khi liên kết với Master SKU này.

Lịch sử liên kết

  • Lịch sử Master SKU liên kết hoặc hủy liên kết với sản phẩm của kênh sẽ được lưu tại trong Lịch sử liên kết của Sản phẩm chính này
  • Đi đến – Danh sách sản phẩm chính – Tìm kiếm Master SKU – Thao tác – Lịch sử liên kết, có thể xem ngay.