Bạn vẫn đau đầu vì mỗi lần thêm sản phẩm của kênh Shopee? Cài đặt trước Mẫu vận chuyển của gian hàng Shopee có thể giải quyết vấn đề này, cho phép bạn đánh dấu hàng hóa với tốc độ nhanh hơn

Dưới đây là các bước tiến hành

Bước 1: Đi đến Cài đặt tải xuống > Thêm Cài đặt sản phẩm > Cài đặt Mẫu vận chuyển > Cài đặt ngay

Bước 2: Thêm mẫu vận chuyển

  1. Nhấn vào + thêm mẫu
  2. Chọn cửa hàng Shopee mà bạn muốn cập nhật
  3. Chọn Nhà cung cấp vận chuyển / Công ty vận chuyển mà bạn muốn bật

Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa mẫu vận chuyển

Sau khi thiết lập mẫu vận chuyển, thông tin vận chuyển sẽ tự động được điền vào khi tạo sản phẩm mới trong cửa hàng Shopee mà bạn đã cài đặt mẫu.

Đối với sao chép, nếu cửa hàng gốc không bật vận chuyển cụ thể nhưng vận chuyển này được bật trong cửa hàng mà bạn đang sao chép, thì vận chuyển này sẽ được bật cho sản phẩm đó.

Ví dụ:
Sao chép sản phẩm A từ cửa hàng 1 đến cửa hàng 2

Cửa hàng 1: vận chuyển đã bật: Shopee Express
Cửa hàng 2: vận chuyển đã bật : Shopee Express and J&T

Khi sao chép sản phẩm A đến cửa hàng 2 sẽ có cả Shopee Express and J&T