Lưu ý: Phiếu nhập kho nhận hàng để nhập kho hiện chỉ hỗ trợ nhập nhỏ hơn hoặc bằng số lượng SKU. Nếu số lượng SKU thực tế nhiều hơn phiếu nhập kho thì số lượng thừa cần được tạo thủ công một phiếu nhập kho khác để nhập kho lần 2.

Ví dụ: SKU – sku1201, số lượng phiếu nhập kho là 10 và số lượng hàng thực nhận trong kho là 15, do đó thứa ra 5 sku cần phải tạo phiếu khác theo cách thủ công.

Các bước thao tác: Quản lý nhập kho → Nhập kho thủ công → Tạo phiếu nhập kho → chọn “Kho để nhập” → điền “Số lượng nhập kho” → Gửi

Sau khi tạo phiếu nhập kho, bạn có thể nhấn trực tiếp vào “Nhập kho” trong WMS, hoặc bạn có thể hoàn thành việc nhập kho bằng cách quét PDA. (Chi tiết mã quét PDA)