26/3/2021, để giải quyết vấn đề Hàng tồn kho bị khóa nhỏ hơn 0 của các thương nhân, Quản lý hàng tồn kho đã phát hàng nhiều chức năng mới, bao gồm:

  1. SKU hàng tồn kho đổi thành SKU chính
  2. Hỗ trợ Quản lý hàng tồn kho Thông tin hàng tồn kho của sản phẩm chính
  3. Hỗ trợ Sản phẩm chính dựa vào sản phẩm, để tạo SKU một cách nhanh nhất。
  4. Hỗ trợ tạo hàng loạt dựa vào Kênh sản phẩm, dựa vào cửa hàng tự động tạo, nhập để tạo sản phẩm chính; và hỗ trợ xóa hàng loạt;
  5. Hỗ trợ sản phẩm không có SKU liên kết đến SKU chính (SKU chính sẽ trực tiếp liên kết Kênh sản phẩm)
  6. Hỗ trợ nhiều SKU chính liên kết hoặc hủy liên kết với Kênh sản phẩm;
  7. Hỗ trợ xem lịch sử liên kết SKU chính ;
  8. Hỗ trợ xem nguyên nhân Hàng tồn kho cập nhật thất bại, lịch sử cập nhật Hàng tồn kho của cửa hàng。
  9. Hỗ trợ chỉnh sửa nhiều Hàng tồn kho an toàn của SKU chính
  10. Hỗ trợ chỉnh sửa Giá mua bình quân trên danh sách