1. Nhấp Cửa hàng ủy quyền trong Ginee

2. Nhấp vào”Thêm cửa hàng”

3. Nhấp vào biểu tượng WooCommerce

4. Điền vào tên miền cửa hàng, tên cửa hàng, quốc gia nơi đặt cửa hàng và nhấp vào “Bắt đầu đồng bộ”.

Lưu ý: Tên miền của shop là địa chỉ trang chủ của shop, bạn có thể mở tên miền này bằng cách bấm vào cổng vào ở góc trên bên trái của trang chủ nền của trang web. Sau đó sao chép địa chỉ trong trình duyệt và điền tên miền vào trang Ginee.

5. Nhập thông tin tài khoản, đăng nhập.

Lưu ý: WooCommerce và WordPress sử dụng cùng một tài khoản nhưng khác mật khẩu. Nếu bạn chưa cài đặt qua mật khẩu của WooCommerce, bạn có thể đặt lại mật khẩu WooCommerce thông qua “Quên mật khẩu” trong lời nhắc đăng nhập thất bại.

6. Hoàn thành Liên kết