Nếu Master SKU mà bạn tạo bị lỗi bạn cần phải tạo một Master SKU mới, bạn có thể tạo một Master SKU mới thông qua Sao chép/Trích dẫn sản phẩm một cách nhanh chóng.

Chức năng này cần kích hoạt Sản phẩm chính mới có thể sử dụng.

Bước 1: Danh sách Sản phẩm chính – Đi đến cột Thao tác hoặc Đi đến Danh sách sản phẩm – Thêm sản phẩm – Sao chép.

Bước 2: Nhấp vào bước 1 sẽ chuyển đến trang Thêm sản phẩm chính, và chèn thông tin sản phẩm chính đã sao chép vào trang.

Cần chỉnh sửa Master SKU mới và thông tin của tồn kho có sẵn của Master SKU bằng cách thủ công.

Bước 3: Nhấp vào Lưu cập nhật, ngay lập tức thêm một Sản phẩm chính mới.

Nếu bạn còn cần chỉnh sửa Master SKU sản phẩm của kênh thành các Master SKU sản phẩm mới, bạn có thể thao tác như thế này.

Làm thế nào để chỉnh sửa Master SKU sản phẩm của kênh thành các Master SKU sản phẩm mới

Bước 1: Tìm kiếm và xuất Master SKU-A này, trong bảng xuất ra sẽ có Mỗi Master SKU tương ứng với các ID thuộc tính của kênh liên kết

Bước 2: Đi đến Sản phẩm chính – Nhập/Xuất – Nhập để liên kết sản phẩm – Tải xuống Mẫu

Bước 3: Master SKU mới tương ứng với ID thuộc tính của kênh đã xuất trong bước đầu tiên và thông qua: [Sản phẩm chính – Nhập/Xuất – Nhập sản phẩm liên kết – Tải tệp lên] để hoàn tất việc thay đổi hàng loạt id thuộc tính kênh liên kết của Master SKU-A cũ thành Master SKU mới.