Khi xem các bước hoạt động cụ thể, trước tiên hãy xác nhận thông tin sau

  1. Khi bạn cần sử dụng kho JD Fulfillment, vui lòng xác nhận với dịch vụ khách hàng độc quyền của Ginee rằng tài khoản của bạn đã mở quyền Quản lý sản phẩm chính và Quản lý kho hàng hoặc xác nhận xem có menu “Sản phẩm – Sản phẩm chính” và “” trong hệ thống hay không.
  2. Khi thực hiện cho sản phẩm chính nhập kho JD, vui lòng đảm bảo xác nhận rằng đã cài đặt thông tin Hạn sử dụng của sản phẩm. Theo mặc định, tất cả các sản phẩm đều không có Hạn sử dụng. Nếu sản phẩm hiện tại là sản phẩm có Hạn sử dụng, vui lòng chỉnh sửa trong Sản phẩm chính và Hạn sử dụng của sản phẩm phải cài đặt số ngày hết hạn, thông tin xuất/nhập kho.

Nếu bạn có một sản phẩm mới và bạn muốn đặt trong kho JD để tiến hành hoàn tất đơn hàng, hiện Ginee hỗ trợ 3 phương thức nhập kho sau

Phương thức 1: Nhập kho khi thêm Sản phẩm chính

Tại trang quản lý sản phẩm chính, khi bấm tạo sản phẩm chính hãy chọn kho JD tương ứng, sau đó có thể đưa sản phẩm vào kho JD để quản lý

Chú ý: Sử dụng phương thức này để Thêm tồn kho đến kho ID, vui lòng chuyển đến Quản lý nhập kho để kiểm tra trạng thái đẩy và trạng thái nhập kho.

Phương thức 2: Nhập nhập kho, trên trang Quản lý kho sản phẩm và Chi tiết kho sản phẩm, hãy tăng lượng hàng tồn kho sản phẩm chính hiện có vào kho JD thông qua thao tác cập nhật sản phẩm hàng loạt hoặc cập nhật tồn kho hàng loạt

Phương thức 3: Thêm Phiếu nhập kho bằng cách thủ công

Chỉ cần 3 bước, bạn có thể trực tiếp thêm một hoặc nhiều sản phẩm vào kho

Bước đầu tiên, trên trang Quản lý vị trí, bạn nhấp vào “Tạo vị trí”, bạn có thể chọn tạo một hoặc nhiều vị trí hàng hóa cho kho JD, dùng để đánh dấu nơi lưu giữ hàng hóa

a. Nhấp vào Tạo một vị trí, sau khi chọn kho ở cửa sổ bên dưới, nhập số vị trí để hoàn thành ngay việc tạo vị trí (vì kho JD không có thông tin vị trí nên vị trí được tạo ở đây là vị trí ảo, chỉ để tạo điều kiện cho bạn nhanh chóng hoàn thành việc nhập kho)

b. Nhấp vào “Tạo nhiều vị trí”, sau khi chọn kho trong cửa sổ sau, nhập nhiều ID vị trí, hoàn tất việc tạo nhiều vị trí, để lưu trữ thông tin sản phẩm

Bước thứ hai là thiết lập mối quan hệ liên kết giữa sản phẩm và vị trí bằng cách thêm sản phẩm vào vị trí lưu trữ trên trang chi tiết kho sản phẩm

PS: Hãy đảm bảo tạo một vị trí cho kho JD trước khi sử dụng, và một vị trí chỉ có thể được liên kết với một thông tin Master SKU

a. Đối với thêm vào một Master SKU vào vị trí hàng hóa, hệ thống sẽ tự động lọc cho bạn các vị trí hàng hóa đã được liên kết với Master SKU

b. Đối với thêm nhiều Master SKU vào vị trí hàng hóa, Sau khi chọn kho, bạn có thể nhập vị trí và thông tin Master SKU vào ô nhập bên trái, sau đó nhấp vào Tạo để giúp bạn tự động liên kết Master SKU với vị trí.