Shopee tự động đẩy sản phẩm có thể giúp bạn làm gì?

Sau khi bật tính năng tự động đẩy sản phẩm, các sản phẩm được thêm vào xếp hàng, sẽ tự động được hiển thị theo thứ tự trong cửa hàng, để có thêm lưu lượng nền tảng

Bước 1: Vào Quản lý khuyến mãi> Tự động đẩy sản phẩm

Bước 2: truy cập chỉnh sửa cửa hàng > Thêm sản phẩm, lưu lại sau khi chọn sản phẩm cụ thể

Sau khi lưu và xếp hàng được kích hoạt

Đặt thành đẩy sản phẩm lần lượt: Thêm sản phẩm vào xếp hàng để đẩy sản phẩm một cách lần lượt, chọn 1-30 sản phẩm, sau khi xong, sản phẩm sẽ được đẩy sản phẩm lần lượt.

Đặt gđẩy sản phẩm cố định: Thêm sản phẩm vào xếp hàng để đẩy sản phẩm một cách cố định, chọn ít hơn hơn 5 sản phẩm, sau khi đẩy xong, lặp lại thao tác

Xóa: xóa sản phẩm khỏi đẩy sản phẩm trong hàng

Chú ý:

【1】Đẩy sản phẩm cố định sẽ xếp hàng tối đã 5 sản phẩm, tổng sản phẩm trong hàng của đẩy lần lượt và đẩy cố định cộng lại tối đa 25 sản phẩm!

【2】Sản phẩm đã cài đặt đẩy sản phẩm, trong 4h đồng hồ, không thể tắt bằng cách thủ công, chỉ có thể chờ tự động đẩy sản phẩm kết thúc

【3】Mức độ ưu tiên của đẩy sản phẩm cố định cao hơn so với đẩy sản phẩm lần lượt. Nếu sản phẩm được thêm vào xếp hàng cho cả đẩy sản phẩm cố định và đẩy sản phẩm lần lượt, thì sản phẩm sẽ được thực hiện đẩy sản phẩm cố định trước!