Chức năng mới này cần cấp quyền truy cập Sản phẩm chính mới có thể sử dụng

Thông qua sưu tập, sản phẩm Shopee sẽ hiển thị trong Danh sách Sưu tập. Có thể thu nhận sản phẩm đến Sản phẩm chính, sau đó đăng lên thông qua sản phẩm chính trong Bản nháp của Kênh cửa hàng. Quy trình thao tác như sau

Tự động Thu nhận đến Sản phẩm chính

Bước 1: Quản lý Bộ sưu tập – Danh sách Sưu tập – Cài đặt Sưu tập, sau khi bật cài đặt, sản phẩm sưu tập thành công sẽ tự động thu nhận đến trong Sản phẩm chính

Cài đặt thu nhận là thay đổi giá của sản phẩm theo các quy tắc kèm theo

Sưu tập thủ công

Bước 1: Quản lý Bộ sưu tập – Danh sách Sưu tập – Chọn sản phẩm, nhấp vào Sưu tập

Bước 2: Bổ sung tất cả thông tin Sản phẩm chính bắt buộc còn thiếu

Sau khi thu nhận đến Sản phẩm chính, dựa theo thông tin sản phẩm thu nhận, tạo một Sản phẩm chính, nếu bật cài đặt Giám sát và Đồng bộ Hàng tồn kho, Sản phẩm chính này cũng sẽ hiển hiển trong Quản lý hàng tồn kho, đồng thời cũng sẽ bật chức năng đồng bộ hàng tồn kho.