Khuyến mãi được chia thành ba trạng thái: “Đang tiến hành”, “Chưa bắt đầu” và “Đã kết thúc”. Bạn có thể quản lý tất cả khuyến mại của các kênh khác nhau trên trang “Cài đặt khuyến mại”

Các thao tác được hỗ trợ hiện tại bao gồm “Thêm hoạt động khuyến mãi”, “Hiển thị sản phẩm”, “Đồng bộ hoạt động khuyến mãi trên kênh”, “Chỉnh sửa”, “Xóa” và “Kết thúc khuyến mãi”

Chú ý
Sau khi chương trình khuyến mãi bị xóa, sẽ không thể khôi phục lại; tương tự, khi chương trình khuyến mãi chấm dứt, trạng thái của chương trình sẽ ngay lập tức chuyển sang “Đã kết thúc” và không thể khôi phục.