1. Quản lý hàng hóa trong kênh

Bạn có thể quản lý sản phẩm và giá cả của nhiều cửa hàng trong cùng một kênh, cũng như số lượng sản phẩm tồn kho ở các cửa hàng khác nhau trong cùng một kênh.

2. Trạng thái sản phẩm

Đang bán: Tình trạng sản phẩm đang hoạt động trong cửa hàng và còn hàng

Ngừng bán: còn hàng nhưng tình trạng sản phẩm trong cửa hàng là đã bị gỡ bỏ

Đã bán hết: khi tình trạng mặt hàng trong cửa hàng đang hoạt động hoặc không hoạt động và hết hàng.

Cấm bán: Tình trạng hàng hóa trong cửa hàng bị cấm bán.

Bản nháp: Sản phẩm không xuất hiện trong cửa hàng, nhưng sản phẩm được lưu trữ trong Ginee dưới dạng bản nháp. Để lưu dưới dạng bản nháp, chỉ cần điền vào tên sản phẩm.

Đang xử lý: Các sản phẩm đang trong quá trình đăng lên trong cửa hàng.

Đăng thất bại: sản phẩm không được đăng lên thành công trong cửa hàng.