(Có thể sử dụng khi bật Quyền truy cập Hàng tồn kho địa phương)

  1. Đi đến Sản phẩm chính – Chọn Sản phẩm chính, nhấp vào Sao chép (Thao tác xem hình 1,2)

2. Hỗ trợ chọn nhiều cửa hàng đích để sao chép sản phẩm, nhấp vào Sao chép đến bản nháp

3. Sau khi sao chép thành công, có thể xem trong Trạng thái Bản nháp của Cửa hàng đích, chỉnh sửa nhiều sản phẩm

4. Tiến hành chỉnh sửa một hoặc nhiều sản phẩm, sau khi chỉnh sửa, trực tiếp đăng lên cửa hàng để bán