Gỡ bỏ sản phẩm trên Lazada (một / nhiều sản phẩm)

Gỡ bỏ hàng hóa là một trong những thao tác quan trọng để quản lý hàng hóa. Nếu bạn cần loại bỏ một mặt hàng khỏi cửa hàng Lazada, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Xóa bỏ một sản phẩm.

2. Xóa bỏ nhiều sản phẩm.

Xóa bỏ một sản phẩm

1. Trong danh mục sản phẩm trên lazada> click ” Xóa bỏ”> xác nhận sản phẩm sẽ được gỡ bỏ> gỡ bỏ thành công

Xóa bỏ nhiều sản phẩm

1. Trong danh mục sản phẩm của lazada> chọn một số sản phẩm> bấm vào “Xóa bỏ”> xác nhận sản phẩm sẽ được gỡ bỏ> gỡ bỏ thành công.

Làm thế nào để đăng sản phẩm lên Lazada (một / nhiều sản phẩm)

Đăng hàng hóa lên bán là một trong những thao tác quản lý hàng hóa quan trọng. Nếu bạn cần đăng các mặt hàng lên cửa hàng Lazada, bạn có thể làm theo các bước dưới đây

  1. Đăng lên một sản phẩm.

2. Đăng lên nhiều sản phẩm.

Đăng lên môt sản phẩm

1. Từ danh sách sản phẩm của Lazada> bấm vào sản phẩm> xác nhận sản phẩm sẽ được đăng lên > Đăng thành công

Đăng lên nhiều sản phẩm

1. Từ danh sách sản phẩm trên Lazada> chọn nhiều sản phẩm> bấm vào “Đăng lên”> xác nhận sản phẩm sẽ đăng lên > Đăng thành công