Làm thế nào để xóa sản phẩm Lazada (một / nhiều sản phẩm)

Xóa sản phẩm là một trong những thao tác quan trọng để quản lý hàng hóa. Nếu bạn cần xóa một mặt hàng khỏi cửa hàng Lazada, bạn có thể làm theo các bước dưới đây

  1. Xóa một sản phẩm

2. Xóa nhiều sản phẩm

Xóa một sản phẩm

  1. Từ danh sách sản phẩm Lazada> bấm Xóa> xác nhận sẽ xóa sản phẩm> xóa thành công

Xóa nhiều sản phẩm

  1. Từ danh sách sản phẩm trên Lazada> chọn nhiều sản phẩm> bấm “Xóa”, xác nhận sản phẩm sẽ được xóa> xóa thành công