Sao chép Sản phẩm chính đến Blibli

Phải kích hoạt ủy quyền sản phẩm chính mới có thể sử dụng chức năng này.

  1. Đi đến Quản lý sản phẩm – Danh sách sản phẩm chính – Chọn sản phẩm – Chọn sao chép

2. Chọn Kênh Blibli

3. Chọn sao chép đến cửa hàng đích, hỗ trợ chọn nhiều cửa hàng.

4. Nhấp vào “Sao chép” có thể nhanh chóng sao chép sản phẩm chính đến cửa hàng của Blibli – Trong tag Bản nháp

5. Có thể đi đến hộp Bản nháp cửa hàng – Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt để đăng:Nhấp vào xem chỉnh sửa sản phẩm Blibli hàng loạt

Sản phẩm của kênh Shopee, Lazada, Tokopeida, Buklapak, Shopify, Blibli có thể sao chép đến cửa hàng Blibli để bán

  1. Đi đến Quản lý sản phẩm Shopee/lazada/Tokopeida/BUklapak/Shopify/Blibli Danh sách sản phẩm chính – Chọn sản phẩm chính – Chọn sao chép

2. Chọn kênh Blibli

3. Chọn sao chép đến cửa hàng đích, hỗ trợ chọn nhiều cửa hàng.

4. Nhấp vào “Sao chép” có thể nhanh chóng sao chép sản phẩm chính đến cửa hàng của Blibli – Trong tab Bản thảo

5. Có thể đi đến hộp Bản nháp cửa hàng – Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt để đăng: Nhấp vào xem chỉnh sửa sản phẩm Blibli hàng loạt