Đơn hàng nâng cấp nội dung gì?

  1. Nâng cấp cấu trúc menu

So với menu cũ, nội dung thiết lập đơn hàng ban đầu được tích hợp bên dưới menu đơn hàng, điều này giúp người dùng thuận tiện trong việc nắm được nội dung cấu hình mà menu đơn hàng hỗ trợ, không còn thao tác phân tán. Và đối với phiên bản mới, đã thêm vào nội dung Xử lý đơn hàng và Nhật ký xử lý.

  1. Thêm trình đơn luồng xử lý và logic

Khi so sánh menu mới và menu cũ, bạn sẽ thấy rằng mục “Xử lý đơn hàng” đã được thêm vào để hỗ trợ người bán xử lý thông tin đơn hàng theo đúng quy trình. Trạng thái đơn hàng ban đầu của kênh và mối quan hệ đối chiếu trạng thái đơn hàng của Ginee sẽ không bị ảnh hưởng

  1. Thêm nhật ký hoạt động đơn hàng

Hỗ trợ người bán xem và tìm kiếm nội dung hoạt động đơn hàng, thời gian thao tác và người thao tác, tránh vấn đề xử lý đơn hàng không kịp thời và không có lịch sử hoạt động để truy vấn

  1. Cài đặt thêm kho giao hàng

Sau khi đơn hàng được đồng bộ lên hệ thống, đơn hàng ban đầu được phân bổ vào kho dựa trên mối quan hệ liên kết cửa hàng – kho, trong quy trình mới, việc khấu trừ hàng tồn kho do đơn hàng bán ra sẽ không còn phụ thuộc vào mối quan hệ cửa hàng – kho mà dựa vào người bán phân bổ, các quy tắc kho giao hàng chuyển được đặt trong “Quản lý đơn hàng-Cài đặt kho giao hàng”

Quy tắc kho giao hàng là gì?

Quy tắc kho giao hàng do người bán đặt theo nhu cầu. Sau khi thiết lập Quy tắc kho giao hàng, hệ thống sẽ phân phối kho giao hàng cho đơn hàng theo quy tắc mà bạn đặt ra khi đồng bộ đơn hàng. Hàng hóa trong đơn hàng sẽ bị khóa / trừ tồn kho tương ứng. Hiện tại hỗ trợ thiết lập quy tắc dựa trên 4 điều kiện Master SKU, cửa hàng, vận chuyển và giá trị đơn hàng. Nếu không thiết lập quy tắc phân kho, hệ thống sẽ phân bổ theo kho tương ứng với lịch sử nhập kho mới nhất

Cách sử dụng Quy tắc kho giao hàng

1. Cách thêm quy tắc kho giao hàng

Bước 1: Đơn hàng – Cài đặt đơn hàng – Cài đặt kho giao hàng – Nhấn vào Thêm quy tắc

Bước 2: Đặt tên quy tắc – Đặt mức độ ưu tiên của quy tắc – Chọn và đặt điều kiện phân bổ – chọn khogioa hàng để phân phối khi đủ điều kiện.

Chỉ cần 2 bước trên là bạn đã hoàn thành việc cài đặt quy tắc kho giao hàng

Sau khi thiết lập quy tắc kho giao hàng và đồng bộ đơn hàng vào hệ thống, nếu đơn hàng đáp ứng tất cả các điều kiện đã định, đơn hàng đó sẽ tự động được gán cho kho tương ứng. Nếu không đáp ứng tất cả các quy tắc, đơn hàng đó sẽ được phân phối mặc định theo kho tương ứng với lịch sử nhập kho mới nhất của Master SKU

2. Cách cài đặt quy tắc ưu tiên

Cách 1: Đơn hàng – cài đặt đơn hàng – cài đặt kho giao hàng – nhấn thêm quy tắc – đặt ưu tiên

Cách 2: Đơn hàng – cài đặt đơn hàng – cài đặt kho giao hàng – nhấn vào hộp thả xuống mức ưu tiên để đặt mức độ ưu tiên

Mẹo: Bản thân hệ thống hỗ trợ thiết lập tối đa 20 quy tắc kho gioa hàng, để đáp ứng yêu cầu phân kho giao hàng tự động. Do đó, một số đơn hàng cùng lúc có thể đáp ứng nhiều quy tắc phân kho và hệ thống sẽ sắp xếp phù hợp với quy tắc ưu tiên cao nhất. Số ưu tiên càng nhỏ, mức độ ưu tiên càng cao; cùng một quy tắc, thời gian cập nhật càng mới, mức độ ưu tiên càng cao; bạn có thể sửa đổi mức ưu tiên của quy tắc theo cách thủ công

3. Cách chỉnh sửa quy tắc kho giao hàng

Đơn hàng – Cài đặt đơn hàng – Cài đặt kho giao hàng – Nhấn chỉnh sửa quy tắc

4. Cách vô hiệu quy tắc kho giao hàng

Đơn hàng – Cài đặt đơn hàng – Cài đặt kho gioa hàng – nhấn tắt quy tắc

Mẹo: Sau khi quy tắc bị vô hiệu hóa, quy tắc sẽ không còn tham gia vào qúa trình phân bổ kho giao hàng theo đơn hàng và danh sách quy tắc kho giao hàng sẽ được đánh dấu vô hiệu hóa. Vì hệ thống hiện hỗ trợ vô hiệu hóa từng kho riêng lẻ trong danh sách quản lý kho, một khi kho bị vô hiệu hóa, quy tắc kho giao hàng tương ứng cũng sẽ bị vô hiệu hóa, và không thể tham gia vào việc phân phối kho giao hàng theo đơn hàng. Hãy thận trọng khi thao tác.

5. Cách xem nhưng thay đổi của quy tắc kho giao hàng

Đơn hàng – Cài đặt đơn hàng – Cài đặt kho giao hàng – Nhấn vào Nhật ký hoạt động

Cách xử lý đơn hàng trong “Xử lý đơn hàng”

Quy trình xử lý đơn hàng mới được thêm vào bao gồm 4 trường hợp sau: [Chờ xử lý – Chấp nhận đơn hàng / Gửi hàng] – [Chờ in – In các phiếu khác nhau] – [Chờ sưu tập – Bổ sung In phiếu / Chuyển đến đã giao] – [Đã giao – Bổ sung In phiếu]

1. Sắp xếp gửi hàng tại Danh sách đơn hàng chờ xử lý

Sau khi ủy quyền xong, trong hệ thống các đơn hàng đã được đồng bộ từ nhiều kênh khác nhau đang chờ gửi hàng, sẽ hiển thị trong danh sách [Chờ xử lý], vui lòng chọn đơn hàng cần xử lý (hỗ trợ chọn đồng thời đơn hàng đa kênh và đa cửa hàng)> nhấn vào Sắp xếp gửi hàng, các đơn hàng được giao thành công sẽ tự động chuyển đến danh sách [Chờ in];

Nếu sắp xếp thất bại, đơn hàng sẽ được chuyển đến [Chờ xử lý]> Thất bại và lý do thất bại sẽ được hiển thị trong danh sách thất bại

Trong danh sách chờ xử lý, hệ thống sẽ tự động phân đơn hàng cho các danh sách kho khác nhau, theo quy tắc kho giao hàng đã đặt, để bạn có thể hiểu trực quan hoàn tất đơn hàng của từng kho.

Kho chưa phân bổ

1. Tất cả các sản phẩm trong đơn hàng không khớp với Master SKU

2. Tất cả các Master SKU đã khớp trong đơn hàng, nhưng Master SKU không liên kết với bất kỳ kho nào.

Kho tự do: bất kỳ sản phẩm nào trong đơn hàng được phân bổ cho kho tự do hoàn tất thì được ưu tiên lưu trữ tại danh sách này

Kho chính thức của kênh: đơn hàng được hoàn tất bởi kho của kênh Shopee / Lazada / Tokocabang

Kho hàng Fulfillment bên thứ 3: bất kỳ mặt hàng nào trong đơn hàng được phân bổ cho kho tương ứng của JD / Fastock / Ginee WMS mà Ginee đã liên kết.

2. In đơn/phiếu tại Chờ in

Trong danh sách [Chờ in], bạn có thể chọn in vận đơn, phiếu lấy hàng, phiếu đóng gói, và hóa đơn.

Chọn đơn hàng cần in vận đơn> nhấn vào Thao tác Hàng loạt > nhấn In vận đơn / In vận đơn hàng loạt

3. Đánh dấu đơn hàng là Chờ giao hàng / Đã giao hàng

Sau khi in vận đơn, đơn hàng có thể được chuyển đến bộ phận chờ sưu tập hoặc đã giao hàng dựa theo thực tế kinh doanh. Nếu trạng thái đơn hàng được cập nhật thành Đang vận chuyển, đơn hàng cũng sẽ tự động được chuyển sang danh sách Đã giao hàng

4. In bổ sung đơn/phiếu

Hỗ trợ in bổ sung các đơn/phiếu trong danh sách Chờ giao hàng và Đã giao hàng

Cách thao tác các đơn hàng mà người mua nằm trong danh sách đen hoặc các đơn hàng tạm thời chưa muốn xử lý

Hỗ trợ thao tác Gác lại một / hàng loạt đơn hàng đang chờ xử lý. Các đơn hàng đã gác lại sẽ được lưu trữ trong danh sách gác lại và sẽ tạm dừng theo dõi, đồng thời sẽ không tham gia vào việc khóa và khấu trừ hàng tồn kho

Làm thế nào để khôi phục lại đơn hàng đã gác lại?

Sau khi lựa chọn một / nhiều đơn hàng trong danh sách các đơn hàng gác lại, hãy nhấn vào Khôi phục Đơn hàng, đơn hàng sẽ trở lại trạng thái bình thường và lại tham gia logic khấu trừ hàng tồn kho

Trong những trường hợp nào, đơn hàng xử lý sẽ kích hoạt khóa hàng tồn kho và khấu trừ hàng tồn kho

Nếu bạn bật chức năng đồng bộ hàng tồn kho trong [Cài đặt] – [Cài đặt tồn kho], hệ thống sẽ tự động khóa và trừ hàng tồn của kho tương ứng khi bạn xử lý đơn hàng.

Khi đơn hàng được đồng bộ vào Ginee, nếu thỏa mãn các điều kiện sau, hệ thống sẽ tự động khóa tồn kho.

1. Cài đặt đồng bộ hóa tồn kho đã được kích hoạt;

2. Sản phẩm của kênh trong đơn hàng đã được liên kết với sản phẩm chính và sản phẩm chính đã được đặt trong kho;

3. Thời gian tạo đơn hàng muộn hơn thời gian liên kết của sản phẩm kênh và sản phẩm chính;

Khi trạng thái đơn hàng được cập nhật thành Đã giao hàng, hệ thống sẽ tự động khấu trừ hàng tồn kho. Việc khấu trừ hàng tồn kho của bên thứ 3 sẽ tuân theo phiếu xuất kho của bên thứ 3, không liên quan đến việc thay đổi trạng thái đơn hàng, bạn vui lòng chú ý.

Đơn hàng nào sẽ vào danh sách hết hàng và cách xử lý

一、Trong những trường hợp nào thì đơn hàng sẽ vào danh sách hết hàng?

Khi bạn kích hoạt chức năng đồng bộ hàng tồn kho, khi đơn hàng được đồng bộ vào hệ thống, hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem Master SKU tồn kho trong đơn hàng đã đủ chưa. Nếu không đủ, đơn hàng sẽ được tự động chuyển sang danh sách hết hàng.

二、Cách xử lý đơn hàng hết hàng

Cách 1

Bước 1: Tạo phiếu nhập kho cho Master SKU đã hết hàng để tăng lượng hàng tồn kho

Bước 2: Nhấn vào Làm mới tồn kho trong danh sách hết hàng, khi đủ hàng tồn kho, đơn hàng sẽ tự động xóa danh sách hết hàng.

Cách 2: Trong chi tiết đơn hàng, hãy nhấp vào “Thay thế Master SKU” và chọn Master SKU có đủ hàng để thay thế

Cách xem nhật ký hoạt động đơn hàng

Nhấn vào [Đơn hàng] – [Nhật ký hoạt động] để xem lịch sử hoạt động tương ứng