Để các nhà kinh doanh đăng sản phẩm Blibli hiệu quả hơn, tính năng mới của Ginee sẽ giúp chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm Blibli. Các bước thao tác như sau:

Bước 1: Đi đến Quản lý sản phẩm – Danh sách sản phẩm Blibli – đến tab Bản nháp / Đăng thất bại để kiểm tra và chọn sản phẩm, nhấp vào “Chỉnh sửa”

Chú ý:

Kênh Blibli – Các sản phẩm trong tab Bản nháp/Đăng thất bại mới có thể chỉnh sửa hàng loạt.

Có thể chỉnh sửa tối đa 100 sản phẩm cùng lúc.

Bước 2: Có thể chỉnh sửa tối đa 100 sản phẩm cùng lúc.

  1. Nhấp vào “Chỉnh sửa hàng loạt” để chuyển đến “Chỉnh sửa hàng loạt Danh mục & Trang thuộc tính”
  2. Hỗ trợ đối sánh và bổ sung danh mục và loại thuộc tính của sản phẩm. Sau khi đối chiếu, bạn có thể sao chép các tùy chọn thuộc tính, giá cả, tồn kho và SKU của sản phẩm nguồn. Đồng thời có thể tránh thất bại khi đăng sản phẩm.

Sản phẩm gốc: Nếu bản nháp sản phẩm được tạo bằng cách sao chép thì Sản phẩm gốc = Sản phẩm sao chép; nếu sản phẩm nháp được người bán tạo theo cách thủ công, Sản phẩm gốc = Bản nháp trước khi chỉnh sửa.

3. Chỉnh sửa hàng loạt Danh mục sản phẩm đã chọn

Bước 3: Chỉnh sửa hàng loạt thông tin sản phẩm của các đoạn thuộc tính Blibli

  1. Hỗ trợ chỉnh sửa các thuộc tính sản phẩm để tránh đăng thất bại.

2. Nếu danh mục đã chọn không có thuộc tính, nó sẽ hiển thị “Không có thuộc tính”

3. Bởi vì Blibli API có cùng hạn chế với trung tâm người bán, tức là một số tùy chọn thuộc tính không được hỗ trợ tùy chỉnh (chỉ có thể chọn các giá trị dưới thanh tùy chọn), do đó không thể sao chép một số Tùy chọn thuộc tính của sản phẩm gốc, người bán có thể thêm tùy chọn này nếu cần.

Bước 4: Chỉnh sửa hàng loạt thông tin sản phẩm cơ bản

  1. Nhấp vào biểu tượng này để chỉnh sửa hàng loạt thông tin của các sản phẩm đã chọn trong cột (chẳng hạn như hình ảnh sản phẩm)
  2. Nhấp vào biểu tượng này để xóa hàng loạt thông tin của các sản phẩm chính đã chọn trong cột (chẳng hạn như ảnh sản phẩm)
  1. Thao tác “Xóa” để xóa sản phẩm chính. Sau khi xóa, sản phẩm sẽ không tham gia chỉnh sửa hàng loạt này nữa.
  2. Hỗ trợ Chỉnh sửa hàng loạt/Xóa hàng loạt: hình ảnh sản phẩm, hình ảnh thuộc tính, giá gốc, giá bán, tồn kho, tồn kho tối thiểu, kích thước, trọng lượng, cửa hàng/kho hàng, phương thức vận chuyển, cài đặt vận chuyển.
  3. Hỗ trợ chỉnh sửa hàng loạt/Xóa hàng loạt: tên sản phẩm, mô tả sản phẩm

Hỗ trợ thêm nội dung hàng loạt ở tiền tố hoặc hậu tố của “tên sản phẩm/mô tả sản phẩm”, hoặc thay thế nội dung trong “tên sản phẩm/mô tả sản phẩm” bằng nội dung khác