Cửa hàng là một gian hàng điện tử hoặc kênh bán hàng nơi bạn bán sản phẩm.
Tên cửa hàng – hiển thị tên cửa hàng hoặc kênh bán hàng khác nơi bạn bán sản phẩm của mình.
Bạn có thể chỉnh sửa tên của cửa hàng trên “Liên kết cửa hàng”
Để xem tên cửa hàng:
1) Đăng nhập Ginee. Đi tới “Đơn hàng”.
2) Dưới cột “Tên cửa hàng”, bạn có thể thấy tên của cửa hàng.